Adatvédelmi szabályzat

1. Jelen adatvédelmi szabályzat a webkom.hu oldal látogatóinak a tájékoztatását szolgálja. A tájékoztató az oldal látogatóit, valamint az oldalt üzemeltető vállalkozás szolgáltatásaival kapcsolatba kerülő személyeket informálja. A tájékoztatóban foglalt szabályok a látogatók, a szolgáltatások iránt érdeklődők, a szolgáltatásokat igénybevevők és a szolgálatások nyújtásával kapcsolatos más érintett személyek védelmét hívatott ellátni.

2. A jelen szabályozásban nem érintett kérdések a honlapot üzemeltető vállalkozás Etikai kódex elnevezésű szabályzatában esetleg szabályozva lehetnek.

3. A honlap üzemeltetője semmilyen személyes adatot nem kíván kezelni és éppen ezért nem is gyűjt és nem is kezel. A honlap célja csak a szolgáltatás igénybevevőinek és a leendőbeli igénybevevőinek a tájékoztatása. E tekintetben semmilyen érdeke nem fűződik védett adatok tárolásához.

4. A honlap üzemeltetője részére küldött azon üzenetek, melyek személyekre vonatkozó adatokat tartalmaznak, nem tárolhatóak, nem őrizhetőek meg, hanem azonnal végleges törlésre kerülnek.

5. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során egy harmadik fél (például adóhatóság) kötelező jelleggel előírja valamilyen adat rögzítését, akkor azt a honlap üzemeltetője megteszi a jogszabályban írtak szerint, de csak a legszükségesebb mértékben és a legrövidebb ideig. Az ilyen jellegű dokumentációkat a számvitellel megbízott vállalkozás kezeli.

6.  A honlap üzemeltetésében közreműködők saját maguk által választott felhasználónévvel, email-elérhetőséggel és jelszóval rendelkeznek. Ezeket csak ők ismerik, a honlap üzemeltetője ezeket nem tárolja el. Ezt a tartalomkezelő technikailag lehetővé teszi.

7. A honlap üzemeltetőivel a webkom@webkom.hu címen lehet kommunikálni, mely címen a 4. pontban előírt szabály teljesül. A szabály megtartásáért a cím elsődleges adminisztrációjával megbízott személy a felelős, aki minden egyes belépéskor köteles azt ellenőrizni és elektronikusan naplózni az incidenseket.

8. Az incidenesek naplója elérhető ezen az oldalon. A napló nyilvános, abban védett adatok nem rögzíthetőek, úgy kell ezért naplózni az eseményeket, hogy a védett adatok ne kerüljenek beírásra.

9. A honlap üzemeltetésében közreműködők névsorával a honlap adminisztrátora rendelkezik, a hozzáférésük szintjét ő állítja be.

10. Amennyiben adatvédelmi incidens történne, azt a honlap üzemeltetője az észlelés pillanatában azonnal kezelni köteles, a tudása, ideje és a pillanatnyilag rendelkezésre álló eszközökkel arányosan. Ebben a nem várt esetben az kell legyen a célja, hogy az incidensben érintett adatok ne legyenek elérhetőek. Az intézkedéséről a 8. pontban körülírt feljegyzést kell elkészítenie.

11. Adatvédelemmel kapcsolatos észrevételeket a webkom@webkom.hu címre lehetséges elküldeni. Minden észrevételre reagálunk.

12. Mivel a honlap üzemeltetője semmilyen adatot nem gyűjt, nem is kíván gyűjteni és ezért nem is tárol, ezért adatok kikérésének nem is tud eleget tenni.

13. A részünkre küldött üzeneteket az üzenőfelület kezelője (1) elolvassa, (2) a személyes adatok nélkül kivonatot készít az érdemi tartalomról, (3) megválaszolja és (4) véglegesen megsemmisíti. Amennyiben az üzenet küldője a saját elérhetőségét nem szeretné, hogy töröljük, azt az üzenetében köteles jelezni, különben az elérhetőségét nem tartjuk meg.

14. A kapcsolattartásra kijelölt személy a telefonban nem tárolhat telefonszámokat a híváselőzményekben sem. A híváselőzményeket minden hívása után köteles törölni. Az smsekre ugyanez a szabály vonatkozik.

15. A kapcsolattartás során a lehető legdiszkrétebben járunk el. Ez azt jelenti, hogy nem tárolunk személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat. Ha a kapcsolattartás érdekében mégis tárolnunk kell valamilyen adatot, akkor azt az ügyfelet álnéven jelölő kapcsolattartó lapon lehet csak megtenni. A kapcsolattartó lap az ügyfél álnevét, elérhetőségét, valamint egy, az ügyet azonosító megjegyzést tartalmazhat. A kapcsolattartó lap csak egyetlen példányban létezik. A kapcsolat lezárásakor azt meg kell semmisíteni és a megsemmisítéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A kapcsolattartó lapot csak akkor kell kiállítani, ha az szükséges, de ez esetben erről is jegyzőkönyv készül. A kapcsolattartó lapok nyilvántartója az irattárunk része.